Theo đó, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài tập trung đóng góp ý kiến vào 4 dự thảo văn kiện quan trọng, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thời gian qua, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được Trung ương và Tiểu ban Văn kiện Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc với nội dung toàn diện và sâu sắc. Dự thảo các văn kiện có bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước; các nhận định, đánh giá tổng quát đã làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Các quan điểm, mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu có tính liên tục, kế thừa, tiên tiến, đột phá cho phát triển từng giai đoạn và xuyên suốt đến năm 2045. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Hội nghị Trung ương 13, khóa XII: “Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đã kế thừa, bổ sung phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng ta trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: vov.vn

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện đường lối, chủ trương lãnh đạo đất nước là nét đẹp truyền thống của Đảng ta. Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn nắm bắt kịp thời, đúng đắn tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng những lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Đảng đã thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, chú ý lắng nghe, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình. Đảng đã tập hợp được những ý kiến sáng suốt nhất trong toàn thể nhân dân, biến nó thành những quyết định đúng đắn có sức thuyết phục quần chúng, tập hợp, lãnh đạo toàn dân làm nên những chiến công hiển hách.

Với tinh thần dựa vào dân để xây dựng Đảng, để quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả tốt, các cấp ủy đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị cần thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện, cổ vũ, động viên nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học... và kiều bào ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện.

Chủ trương của Đảng ta là luôn mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng. Lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân là một quy trình bắt buộc trong quá trình xây dựng văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc. Thực tiễn của nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng việc lấy ý kiến quần chúng nhân dân xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng để đưa ra những ý kiến, luận điệu xuyên tạc sự thật nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, chống phá chế độ, làm giảm sút lòng tin của dân với Đảng... Để ngăn chặn hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng việc góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng nhằm mục đích gây nguy hại cho Đảng, cho dân, các cấp ủy cùng toàn dân phải kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Quân đội ta là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Thời gian qua, cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn xác định rõ trách nhiệm chính trị trong tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn quân, đại hội các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm chính trị, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết có nội dung sâu sắc vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp của Đảng bộ Quân đội được Trung ương đánh giá cao về những vấn đề mới, cốt lõi, thiết thực đang được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quan tâm.

Trong hoạt động lãnh đạo phong phú, sôi động và hào hùng, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn thấm nhuần bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều có điểm xuất phát là từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

QĐND