Cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam) được thành lập. Từ đây, những người lao động (NLĐ) Việt Nam có một tổ chức chính trị đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để tham gia ngày càng tích cực vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự kiện lịch sử đó cũng chứng tỏ rằng GCCN Việt Nam đã trưởng thành và ngay từ thời kỳ đầu, phong trào công nhân đã được chính đảng cách mạng lãnh đạo.

GCCN Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, sớm tiếp thu Chủ nghĩa Mác-Lênin, hệ tư tưởng của GCCN quốc tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, chân lý của thời đại. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, sức mạnh của GCCN dưới sự lãnh đạo của Đảng được phát huy cao độ. Sức mạnh đó không chỉ bắt nguồn từ địa vị tiên tiến về kinh tế, chính trị, xã hội của GCCN mà còn được quy tụ, tập hợp và dẫn dắt bởi một tổ chức cách mạng. GCCN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, hiện nay là hơn 15 triệu người, làm việc trong tất cả thành phần kinh tế, tham gia đóng góp ngày càng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đạt được thành tựu to lớn đó, GCCN luôn có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hoạt động của tổ chức công đoàn (TCCĐ) và sự phấn đấu của mỗi đoàn viên công đoàn. TCCĐ không chỉ đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, NLĐ mà còn là tổ chức tập hợp, giáo dục công nhân, NLĐ phấn đấu vì lý tưởng XHCN, vì sự phồn vinh của đất nước.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của NLĐ. Các quốc gia tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; sự cạnh tranh về nhiều mặt, nhất là nhân lực chất lượng cao diễn ra gay gắt; GCCN, TCCĐ và NLĐ nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong khi chất lượng đội ngũ công nhân nước ta đang có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập; một bộ phận công nhân, NLĐ có biểu hiện phai nhạt về chính trị...

Xây dựng GCCN nước ta lớn mạnh, luôn nêu cao bản chất cách mạng của lực lượng tiên phong trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cả hệ thống chính trị, của mỗi công nhân và toàn xã hội, trong đó TCCĐ có vai trò, trách nhiệm to lớn. Trong giai đoạn mới, phong trào công nhân và TCCĐ phải không ngừng đổi mới và nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động; đại diện, chăm lo, bảo vệ và phát huy mạnh mẽ vai trò của công nhân, viên chức, NLĐ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về GCCN được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng. Nhà nước cần quan tâm sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... nhằm bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống của công nhân, NLĐ. Các cấp công đoàn cần tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Công đoàn cần tiếp tục đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động; gắn bó máu thịt với GCCN, nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đồng hành với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững và phát huy thành quả cách mạng, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận của GCCN Việt Nam. Những năm qua, tổ chức công đoàn trong quân đội luôn thực hiện tốt vai trò là người đại diện hợp pháp cho thực hiện quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, đóng góp xứng đáng vào thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. TCCĐ trong quân đội luôn coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, nâng cao lập trường GCCN, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất cao đẹp của người lính thợ, đóng góp hiệu quả trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại.

QĐND