Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người càng khẳng định ý nghĩa chính trị sâu sắc. Thành công của hội nghị không chỉ thêm một lần nữa khẳng định bản lĩnh của Đảng, mà còn minh chứng cho sự trung thành vận dụng tư tưởng của Người đối với sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng ta; minh chứng cho ý chí, quyết tâm rất cao của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với ý nghĩa đó, tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng đã đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tham gia đóng góp, hoàn chỉnh đề cương các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn kiện, từng bước hoàn thiện chủ trương, đường lối lãnh đạo công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng trong những năm tiếp theo.

Cùng với đó, Trung ương còn thống nhất giao Bộ Chính trị nghiên cứu, sớm ban hành một chỉ thị mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây là phần việc quan trọng, là cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý nhằm bảo đảm cho việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Để có một chỉ thị sát đúng, thời gian qua, Bộ Chính trị đã quyết liệt chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về vấn đề này; khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy; đồng thời chỉ rõ hạn chế cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh, xác định rõ những vấn đề thực tế đặt ra nhưng chưa có quy định, cần bổ sung thêm. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo chỉ thị và tiếp thu tối đa đóng góp của BCH Trung ương, khẩn trương bổ sung, ban hành ngay sau Hội nghị Trung ương (HNTƯ) lần này. Chỉ thị là căn cứ để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào công tác tổ chức đại hội cấp mình, góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Để nhanh chóng quán triệt, thực hiện hiệu quả các quyết nghị, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, trước hết, cấp ủy từng cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy cần nhận thức đúng, quyết tâm cao, nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt một cách sáng tạo và thực chất. Đặc biệt, trên cơ sở các đề cương dự thảo văn kiện đã được thông qua, cơ quan chức năng Trung ương và các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng cần khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh đề cương và xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII để trình HNTƯ lần thứ mười một, khóa XII xem xét, quyết định vào cuối năm 2019. Cấp ủy các cấp tiếp tục có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm huy động trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân tham gia xây dựng dự thảo văn kiện. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội phải thật sự nghiêm túc, trách nhiệm cung cấp thực tiễn, đóng góp lý luận về các vấn đề, lĩnh vực liên quan, nhất là cung cấp thông tin về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các cấp ủy đảng phải hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt dự thảo các văn kiện của cấp ủy cấp mình.

Cùng với đó, chỉ thị mới của Bộ Chính trị về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng cần được nhanh chóng tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm toàn xã hội trong tham gia vào các khâu, các bước, các mặt... của quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở mỗi cấp.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Trung ương, thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt ý nghĩa của HNTƯ lần thứ mười, khóa XII; giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm trong tham gia chuẩn bị, tiến hành thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng. Với truyền thống vẻ vang, trách nhiệm chính trị cao cả, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội nguyện đem hết tài năng, trí tuệ, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận của HNTƯ lần thứ mười, khóa XII; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

QĐND