Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở đường cho Hội nghị Gieneva về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, là dấu mốc chấm dứt ách đô hộ gần 100 năm của thực dân Pháp đối với Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chế độ thực dân kiểu cũ trên toàn Đông Dương và trên thế giới...

Để giành được thắng lợi lịch sử tại Điện Biên Phủ, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh. Thực hiện chủ trương xé lẻ quân địch, hợp sức cùng chiến trường Điện Biên Phủ, quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ đã phối hợp nhịp nhàng, tổ chức đánh hàng nghìn trận lớn nhỏ, buộc khối chủ lực của quân Pháp phải chia nhỏ ra để chống đỡ. Đồng bào Tây Bắc, Việt Bắc, bắc miền Trung… đã nỗ lực cung cấp lương thực, thực phẩm cho bộ đội trên chiến trường. Đặc biệt, chúng ta có sự chỉ huy sáng suốt, tài tình của Bộ tư lệnh chiến dịch, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp; sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của bạn bè quốc tế… Tất cả những yếu tố đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại chiến thắng lịch sử.

Những kinh nghiệm, bài học từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cả của ta và phía bên kia đúc rút. Có một điểm chung nhất mà cả hai bên đều thừa nhận là: Nhân dân Việt Nam đã giành chiến thắng bằng ý chí độc lập, tự do, bằng tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính. Đó chính là sức mạnh của toàn dân tộc được cổ vũ, phát huy đúng lúc, tập trung vào mục tiêu giành thắng lợi quyết định trong cuộc kháng chiến bằng một chiến dịch quyết chiến chiến lược. Bài học đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và rất cần được phát huy vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta phát triển nhanh, vững chắc trên con đường đổi mới. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tập trung cả trí và lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là phải biến các quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trở thành hiện thực. Cụ thể là phải xây dựng, ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn trong nước và xu hướng phát triển của thế giới, để vừa phát huy được sức mạnh nội lực, vừa tận dụng được thời cơ của ngoại lực phục vụ cho sự phát triển. Trước mắt, cần tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng theo hướng bền vững; đồng thời phải tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng là hạt nhân đại đoàn kết toàn dân tộc. Để làm được việc đó, Đảng ta phải lấy việc xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên làm đầu, từ đó bảo đảm luôn có đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Các tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải là cầu nối vững chắc giữa trên với dưới, giữa Đảng với dân, làm cho mọi chủ trương, chính sách của Đảng biến thành hành động, kết quả trong thực tế. Chúng ta cũng phải đẩy mạnh công tác đối ngoại theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, trong đó cần coi trọng công tác đối ngoại quốc phòng, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cũng từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta có thêm bài học về xây dựng QĐND và lực lượng vũ trang nhân dân. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, QĐND đã góp phần to lớn, trực tiếp làm nên chiến thắng lịch sử. Ngày nay, QĐND giữ vai trò nòng cốt trong tác chiến bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là lực lượng xung kích, chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Vì vậy, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, phải tích cực giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc nhiệm vụ, công tác dân vận, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ... QĐND cũng phải phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân, thực hiện tốt quy chế phối hợp theo tinh thần Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

65 năm đã trôi qua nhưng khí thế của Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Chiến thắng lịch sử ấy sẽ vẫn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam và của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được duy trì, lan tỏa đến thế hệ hôm nay và mai sau, biến thành động lực, tạo sức bật mới cho toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

QĐND