Trong công tác giám sát, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2024; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3-2023; xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ năm và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

MAI DƯƠNG