Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác NVNONN, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác này; đồng thời bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác NVNONN trong tình hình mới, tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa Trung ương và địa phương, các ngành, lĩnh vực liên quan.

Hội nghị nhằm khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN được xác định là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Phạm Quang Hiệu đã nêu một số kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác NVNONN thời gian qua và một số điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP. Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Kết luận số 12-KL/TW đã nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN; hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại; hỗ trợ bà con giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy nguồn lực của kiều bào và thông tin đối ngoại;…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hà Nội.

Trong khi đó, Nghị quyết số 169/NQ-CP đã cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận số 12-KL/TW về việc thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho NVNONN thông qua các giải pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại. Nghị quyết số 169/NQ-CP tập trung vào hai đột phá trong công tác NVNONN thời gian tới; đó là: Đại đoàn kết dân tộc; phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước.

Tại hội nghị, tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương tập trung nêu rõ một số vấn đề trọng tâm được nêu trong Kết luận số 12-KL/TW, Nghị quyết số 169/NQ-CP và kế hoạch triển khai thời gian tới như: Biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với NVNONN; Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng NVNONN thời gian tới; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; biện pháp phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương…

Tin, ảnh: LINH OANH