Sáng 4-8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí ra số đầu tiên (5-8-1930 / 5-8-2015) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai tặng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc nêu rõ: Cách đây 85 năm,“ Tạp chí Đỏ” tiền thân của Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên vào ngày 5-8-1930. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, đồng thời là chủ bút của Tạp chí. Trải qua các giai đoạn lịch sử, tuy tên gọi của Tạp chí có lúc khác nhau nhưng Tạp chí luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng. Qua những chặng đường phát triển, Tạp chí Cộng sản không ngừng trưởng thành, những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận dụng, phát triển, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng.

Trong 30 năm đổi mới vừa qua, Tạp chí Cộng sản luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... Tạp chí luôn đi tiên phong trong hướng dẫn lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Tạp chí tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Tạp chí góp phần cùng các cơ quan lý luận khác cung cấp những luận cứ lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tựu, kết quả Tạp chí Cộng sản đã đạt được; chúc mừng Tạp chí được đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, nhiệm vụ nặng nề và cũng là niềm vinh dự lớn của Tạp chí Cộng sản là: trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nước, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận; tuyên truyền và hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, hệ thống, sinh động và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt những tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Tạp chí đã được Bộ Chính trị chỉ ra trong Chỉ thị số 26, ngày 10-9-2013 về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới.

Vấn đề quan trọng nhất là, tập thể Ban Biên tập và cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản phải tiếp tục nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; bám sát Cương lĩnh, Chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng để nghiên cứu, tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời, bám sát thực tiễn để tổng kết lý luận, góp phần bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng. Tạp chí phải đi đầu cùng các cơ quan nghiên cứu, tuyên truyền lý luận, báo chí của Đảng triển khai công tác tư tưởng lý luận, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới và nền văn hóa dân tộc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Trước đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản cần làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ và tổ chức thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các quyết sách của Đảng tại Đại hội XI. Trên cơ sở tổng kết, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới ở trong nước và thế giới, chủ động, kịp thời có những đề xuất góp phần vào việc xây dựng, hoạch định đường lối chính trị và những quyết sách của Đảng, trước mắt là việc hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; tích cực chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền, thu hút ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quán triệt, góp phần triển khai tổ chức thực hiện các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tạp chí phải tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa tính lý luận, tính chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục của từng ấn phẩm, từng bài viết; tiếp tục đổi mới hình thức thể hiện các ấn phẩm, các bài viết một cách sinh động, hấp dẫn.

Tạp chí tiếp tục chủ động, sắc sảo, kiên quyết và thuyết phục hơn nữa trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, các luận điệu thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng và mong rằng, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Cộng sản luôn có lập trường tư tưởng kiên định, quan điểm chính trị rõ ràng, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc; có trình độ lý luận, sắc sảo, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và luôn say mê sáng tạo để có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có giá trị, làm cho Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 85 năm qua, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đông đảo bạn đọc.

TTXVN