Tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

leftcenterrightdel

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. 

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2-10 đến ngày 8-10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung:

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác cán bộ. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tin, ảnh: SƠN TÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.