Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia…

leftcenterrightdel
 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Kết quả đó đã đóng góp tích cực bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước. Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay có sự đóng góp rất quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm; sự cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng Công an và các lực lượng chức năng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh xã hội, trật tự, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương”.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi phải quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt, sự thống nhất của cả hệ thống chính trị, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 13-KL/TW ngày 16-8-2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30-9-2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (khóa XI) là sự tiếp tục cụ thể hóa chủ trương trên.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp sớm tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 15KL/TW của Ban Bí thư.

Đảng đoàn Quốc hội cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân cấp cụ thể, rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; chú trọng đến xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận phù hợp trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược, từng lĩnh vực cụ thể.

"Phải dựa vào nhân dân, lấy người dân là trung tâm để triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tin, ảnh: TTXVN