Tại tọa đàm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có bài tham luận với chủ đề: “Tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013”.

Trong bài tham luận, Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định, Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của mỗi quốc gia.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại tọa đàm. 

Ở Việt Nam, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (ngày 2-9-1945), Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Hiến pháp năm 1946. Trải qua các giai đoạn kháng chiến, kiến quốc, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 lần lượt được Quốc hội các khóa ban hành. Mỗi bản Hiến pháp đánh dấu chặng đường xây dựng và trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, thể chế hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam cho từng giai đoạn phát triển đất nước, làm nền tảng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chia sẻ cụ thể về bối cảnh xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013, đồng thời khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Quốc hội Việt Nam đã căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế...

leftcenterrightdel

Quang cảnh Tọa đàm khoa học về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. 

Phó chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là công việc trọng đại của mỗi quốc gia. Mỗi lần tiến hành hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là dịp để nhìn lại, đánh giá chặng đường đã đi qua, lựa chọn, kế thừa, phát triển những giá trị tinh hoa để phục vụ công cuộc chấn hưng đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Mỗi lần tiến hành hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đều tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút sự tham gia và đồng tình ủng hộ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ở nước ngoài và đều trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn dân. Mỗi lần tiến hành hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đều đòi hỏi sự đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động của tất cả các bộ phận tạo thành hệ thống chính trị của quốc gia để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và sự mong đợi của nhân dân.

“Chúng tôi hy vọng rằng, sự nghiệp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sẽ gặt hái được nhiều thành công”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ.

MẠNH HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.