Thủ tướng Chính phủ là Trưởng BCĐ. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 14-2-2022 và thay thế Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 20-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: Báo Chính phủ. 

BCĐ CCHC của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác CCHC theo chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ.

BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến CCHC trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC.

HÀ VŨ