PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì hội thảo. 

Tham dự Hội thảo còn có 150 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị ủy, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội. Các ý kiến phát biểu, tham luận đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội; hướng tới mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, dân chủ ở cơ sở là hình thức dân chủ trực tiếp, cùng với dân chủ đại diện hợp thành tổng thể nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của xã hội nước ta. Thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở bao hàm rất nhiều nội dung và bằng nhiều hình thức, trong đó thể hiện tập trung nhất ở việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là hình thức thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân, xác định nhân dân là chủ thể của quyền lực. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội thảo.
 
Điểm lại những kết quả nổi bật mà thành phố Hà Nội đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong chỉ rõ, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành quả đó chính là kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn Thủ đô, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội được nâng lên. Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn nỗ lực, phát huy mạnh mẽ dân chủ, tiên phong trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.
 
 “Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên khu dân cư; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
 
 Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương
 
 Tham luận tại hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nêu rõ những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố Hà Nội luôn chú trọng thực hiện tốt, phát huy hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô.
 
 Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn một số hạn chế. Cụ thể, chất lượng thực hiện ở các loại hình chưa đồng đều; dân chủ trong một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, để thực sự phát huy dân chủ cơ sở góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp của thành phố trong sạch, vững mạnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần thực sự phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng. Thành ủy tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về phát huy dân chủ thành các quy chế, quy định, hướng dẫn để thống nhất tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố phát huy vai trò, vị trí của mình theo quy định của Đảng và các văn bản pháp luật để thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
leftcenterrightdel
PGS,TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tham luận tại hội thảo.

Nhấn mạnh cần thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và hoạt động chính quyền các cấp, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương cho rằng, cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực; gắn trách nhiệm về Đảng với trách nhiệm về chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới tổ chức bộ máy, quy trình tổ chức thực hiện, phương pháp, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phát huy dân chủ đi đôi với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Khẳng định hội thảo đã thành công tốt đẹp, PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận cho biết, các ý kiến phát biểu, tham luận đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội; hướng tới mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong đó, các tác giả đi sâu phân tích về bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và vị trí, vai trò thực chất việc phát huy dân chủ đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung và trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng. Các nhà khoa học chỉ rõ, xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của Đảng, trong đó phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở là nội dung trọng yếu.

Theo PGS, TS Đoàn Minh Huấn, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều tham luận cũng chỉ rõ, việc thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế, như: Nhận thức về dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng có việc còn chưa nghiêm...

leftcenterrightdel
 PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận hội thảo.

Từ thực tiễn tại Hà Nội, các tác giả nhấn mạnh, niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với vai trò lãnh đạo của Thành ủy, hệ thống chính trị toàn thành phố được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Nhờ phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, trong thời gian qua, nhiều ý kiến phản ánh, góp ý của đảng viên, hội viên, đoàn viên đã giúp các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng tổ chức, lựa chọn cán bộ, thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhiều bài viết đi sâu phân tích về những lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, then chốt, nhất là thực tiễn phát huy dân chủ trong công tác cán bộ và xây dựng chính quyền đô thị tại Thủ đô Hà Nội; vấn đề thực hiện quyền làm chủ và giám sát của nhân dân khi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường...

VĂN DUYÊN