Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: "Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam...; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất"; nhấn mạnh nhiệm vụ phải “sớm khắc phục tình trạng chậm thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi về phát triển văn hóa, xây dựng con người”, “phát huy tối đa các nguồn lực từ Nhà nước và xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa”.

leftcenterrightdel

 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, mục đích của phiên giải trình nhằm xem xét, đánh giá thực trạng việc ban hành, triển khai chính sách pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023, tập trung các thiết chế văn hóa, thể thao do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương.

Cùng với đó, đánh giá nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương; làm rõ những khó khăn, bất cập, nguyên nhân của khó khăn, bất cập; đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, có giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp.  

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ; đầu tư xây dựng các công trình, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị; chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao ở Trung ương và địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn bất cập, hạn chế về quy hoạch, bố trí đất, kinh phí xây dựng, công tác quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao; chế độ đãi ngộ, khuyến khích, tôn vinh những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; tình trạng thiết chế văn hóa, thể thao ở nhiều nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí, không phù hợp, nhất là đối với công nhân, người lao động, miền núi, vùng khó khăn…

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành hữu quan giải trình đi thẳng vào vấn đề, phân tích, đánh giá đúng thực tế những tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; xác định cụ thể trách nhiệm; từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục hiệu quả những khó khăn, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao trong thời gian tới.

Sau phiên giải trình, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục hoàn thiện dự thảo kết luận, đánh giá đúng thực tế, đề xuất, kiến nghị các nội dung thiết thực, các nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu gắn với trách nhiệm, tiến độ thực hiện cụ thể, rõ ràng...

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.