Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận dự thảo báo cáo tư vấn "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam" và Dự thảo báo cáo "Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018” của Hội đồng Lý luận Trung ương.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Theo đánh giá của Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội nghị Trung ương 4, khóa X của Đảng đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với nước ta, vì biển, đảo không chỉ là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là môi trường sinh tồn phát triển đời đời bền vững của dân tộc Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng vẫn còn những hạn chế, bất cập. Để phục vụ Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sắp tới, dự thảo báo cáo tư vấn về “Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam" của Hội đồng lý luận Trung ương tập trung vào các nội dung, như: Những vấn đề nhận thức lý luận về Chiến lược biển Việt Nam đang đặt ra cần giải quyết; những vấn đề đặt ra trong Chiến lược biển; về quan điểm chỉ đạo thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; về mục tiêu định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá.

Dự thảo báo cáo cũng nêu ra đề xuất cần xây dựng Nghị quyết Trung ương mới về “Tiếp tục thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045” và thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Hội đồng lý luận Trung ương đã nêu ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Hội đồng cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ chủ yếu và 4 giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị của hội đồng, sự phối hợp của hiệu quả của lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đồng chí đề nghị, Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo, đặc biệt là báo cáo tư vấn, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sắp tới.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG