Năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Đà Nẵng đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 31-12-2023, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.844 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,09% số đảng viên đầu năm (so với chỉ tiêu 3% theo Nghị quyết số 21-NQ/TW là 1.791 đảng viên), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố lên 61.530 người.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng xác định làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được giao tại các chương trình, đề án, chỉ thị của Thành ủy, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế; triển khai các giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay” và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện các quy định về nêu gương...

Tin, ảnh: THÀNH NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.