QĐND Online - Sáng 28-2, Báo Hải Dương tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai nội dung công tác tuyên truyền năm 2014 và gặp mặt cộng tác viên tích cực của báo.   

 

Theo đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tổng biên tập báo Hải Dương, công tác tuyên truyền của báo thời gian qua luôn đúng hướng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, tạo được sinh động, hấp dẫn bạn đọc. Báo tuyên truyền toàn diện sự đổi mới, phát triển trên các lĩnh vực của địa phương, đất nước; chú trọng phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương. Đặc biệt, báo đã làm tốt công tác tuyên truyền, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào Hiến pháp năm 1992 sửa đổi; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Báo thường xuyên phản ánh phong trào xây dựng nông thôn mới; kịp thời phản ánh hoạt động quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Báo Hải Dương đã được Bộ tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cán bộ, phóng viên và cộng tác viên báo Hải Dương đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển báo.

Trong thời gian tới, báo Hải Dương tiếp tục giữ vững định hướng tuyên truyền; phản ánh mọi mặt hoạt động của địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng phát hiện tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo tăng cường tuyên truyền, nêu kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới; lộ trình, kế hoạch thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Báo phối hợp với các cơ quan quân sự, công an, địa phương trong tuyên truyền, phản ánh công tác quốc phòng, an ninh; quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đình Xuân