Hội nghị thống nhất đánh giá, trong năm 2021, Ban Đối ngoại Trung ương đã nỗ lực hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc. Công tác phối hợp và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tiếp tục được thực thi có hiệu quả, nền nếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực...

leftcenterrightdel
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại, trong năm 2022, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục nỗ lực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Một số nhiệm vụ chính trị ưu tiên trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, hai trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

THÙY LINH