Đó là “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, “không lựa chọn chủ nghĩa tư bản” và “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Theo ông Jean-Pierre Archambault, đó là những sự lựa chọn đúng đắn, được quyết định từ rất sớm và duy trì liên tục trong suốt thế kỷ 20 cho đến nay.

TTXVN