Đến nay, HVPG Việt Nam tại thành phố đã và đang đào tạo 17 khóa chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học với hơn 8.600 tăng ni, trong đó có hơn 4.700 tăng ni đã tốt nghiệp. Ngoài việc điều hành và tổ chức đào tạo giáo dục nguồn nhân lực tăng ni sinh có tài đức cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, học viện đã tổ chức mở thêm ngành công tác xã hội để đào tạo nguồn nhân lực, định hướng cho các tăng ni sinh cùng tích cực tham gia các công tác từ thiện và an sinh xã hội. Học viện còn tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực các phong trào xã hội, thiện nguyện tại TP Hồ Chí Minh. Dịp này, 5 tập thể, cá nhân thuộc học viện đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 8 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh.

 

HỒNG GIANG