Kỳ họp thứ 11 của hội đồng tập trung hội thảo về chủ đề “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới”.

Tại kỳ họp, các ý kiến thảo luận tập trung phân tích sâu các nội dung: Những cơ sở lý luận – thực tiễn chủ yếu về mô hình tổ chức của hệ thống chính trị; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển, những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Thực tiễn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam, nhất là thực tiễn triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Những yêu cầu, điều kiện mới, nhất là yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đề xuất các phương án đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới. Xác định lộ trình, bước đi trong đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới vừa bảo đảm đổi mới nhưng phải giữ được ổn định, kế thừa.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các nhà khoa học thể hiện qua không khí thảo luận sôi nổi, sâu sắc và trân trọng ghi nhận những ý kiến có giá trị; bước đầu làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản liên quan đến xây dựng mô hình tổng thể, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đây là vấn đề lớn, hệ trọng, rất khó, cần tiếp tục tổng kết sâu thực tiễn, lý luận để làm rõ hơn việc thiết kế cụ thể mô hình và phương thức vận hành mô hình hệ thống chính trị. Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng hợp trình các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tiếp tục triển khai nghiên cứu phục vụ kịp thời việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: DUY THÀNH