Theo đó, đối với 20 văn bản quy định chi tiết đang nợ thuộc trách nhiệm soạn thảo của các bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Y tế, Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ này khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ các nghị định chậm nhất trước ngày 1-3-2020 để hoàn thiện thủ tục ban hành trước ngày 15-4-2020. Riêng Bộ Công an (đối với một số văn bản phức tạp) trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 15-3-2020; ban hành thông tư trước ngày 15-3-2020.

Đối với 59 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ 32 nghị định chậm nhất trước ngày 15-4-2020 để hoàn thiện thủ tục ban hành trước ngày 15-5-2020; các bộ chịu trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền đối với 27 thông tư trước ngày 15-5-2020.

Bộ trưởng các bộ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để chậm tiến độ.

Thủ tướng nhấn mạnh tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và các cá nhân, tổ chức liên quan năm 2020.

MINH HƯNG