leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản và tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, xuất bản trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Chính trị.

Tại điểm cầu Tổng cục Chính trị, có 36 đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí trong quân đội tham gia hội nghị. Lãnh đạo Cục Tuyên huấn đề nghị, sau hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị báo chí, xuất bản trong quân đội lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII và quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH