leftcenterrightdel
 Các cán bộ, đảng viên dự hội nghị.

Trong 2 ngày, các học viên được quán triệt các chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia… Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản, nội dung cốt lõi, cán bộ, đảng viên phổ biến sâu rộng cho chiến sĩ, quần chúng, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ trung đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: LUÂN NGUYỄN