leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Dương quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị.

Tham gia hội nghị, các cán bộ, đảng viên sẽ được quán triệt, nghiên cứu những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng, an ninh quốc gia… Hội nghị dự kiến diễn ra đến ngày 15-5.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Dương cho biết, thông qua hội nghị, cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần tích cực nghiên cứu nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức xây dựng chương trình hành động cụ thể phù họp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và định hướng tốt dư luận xã hội, tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG