Kết quả đạt được của Hội nghị Trung ương không những xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để từng tiểu ban xây dựng dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội XIV của Đảng mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến rất khó đoán định. Nhiều yếu tố từ tình hình thế giới có tác động rất sâu sắc đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nước. Tuy nhiên, với bản lĩnh và trí tuệ tiên phong được tôi luyện qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng gần 95 năm qua của Đảng, mà tập trung ở Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đất nước ta đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, được thế giới đánh giá cao. Đó là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố niềm tin vững chắc, đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Thời gian tiến hành hội nghị lần này không dài, nhưng Ban Chấp hành Trung ương đã phải giải quyết rất nhiều công việc, nhiệm vụ khác nhau, cả lâu dài lẫn trước mắt, nhiều vấn đề nhạy cảm. Với sự chuẩn bị công phu của các cơ quan chức năng, với trách nhiệm rất cao của từng đại biểu, kết quả của hội nghị càng tỏ rõ bản lĩnh và trí tuệ của Đảng-một chính đảng mà mục tiêu cao nhất và duy nhất là vì nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Chúng ta vui mừng với kết quả của Hội nghị Trung ương lần này bao nhiêu, càng thấy rõ trách nhiệm đối với từng công việc, nhiệm vụ lớn lao bấy nhiêu. Bởi sức mạnh của Đảng, trí tuệ của Đảng chính là hội tụ sức mạnh và trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên; là sự đồng thuận, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng đã minh chứng, cùng với xây dựng chủ trương, đường lối cần phải đặc biệt coi trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đường lối đúng nhưng thiếu đội ngũ cán bộ tài năng, đức độ thì không thể mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Hoạch định đường lối và sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo là hai nhiệm vụ căn cốt, có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Chính nhờ giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng đó nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù gặp phải khó khăn gì, Đảng ta cũng luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang. Kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII càng củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi vậy, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi tổ chức đảng là phải chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ, toàn diện, sáng tạo những quyết sách đã được Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua tại hội nghị lần này.

Thể hiện niềm tin và lòng trung thành với Đảng phải được minh chứng bằng chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng phải biến những chủ trương, chính sách của Đảng trở thành lực lượng vật chất dồi dào mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Mọi suy nghĩ, hành động, việc làm của từng cán bộ, đảng viên phải hướng đến một mục tiêu duy nhất: Vì nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của Hội nghị Trung ương lần này gửi đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, lãnh đạo và rèn luyện. Suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường hòa bình để đất nước phát triển. Kế thừa và phát huy truyền thống Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, toàn quân tiếp tục thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nghị quyết chính là đóa hoa thơm để toàn quân mừng ngày truyền thống 80 năm Quân đội anh hùng.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.