Tọa đàm góp phần khẳng định và làm sâu sắc hơn quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành, lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN); khẳng định vị trí, vai trò to lớn của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), phát huy sức mạnh toàn dân tộc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi thư tới Ban tổ chức tọa đàm và gợi mở một số vấn đề có ý nghĩa quan trọng, thiết thực về công tác xây dựng Đảng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dự và chỉ đạo.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo QĐND; PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Tổng biên tập Tạp chí QPTD đồng chủ trì tọa đàm.

Dự tọa đàm có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; PGS, TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đại biểu lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, sĩ quan; đại diện lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị… trong và ngoài quân đội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TUẤN HUY.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan

Phát biểu chỉ đạo tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức tọa đàm, nhất là trong dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Cuộc tọa đàm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), quần chúng phát huy trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng TSVM. Đồng chí khẳng định: Lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng CSVN đã tôi luyện cho Đảng ta có được truyền thống quý báu, đó là: Đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; độc lập, tự chủ và sáng tạo; đoàn kết, thống nhất trong Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân, với dân tộc; luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng... Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, Đảng CSVN luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.

Theo chủ đề tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận làm sâu sắc về: Tính tất yếu khách quan sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng CSVN; những thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử; đề xuất những nội dung, giải pháp xây dựng Đảng TSVM, hoàn thành vai trò, sứ mệnh thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xứng đáng với niềm tin của CB, ĐV và nhân dân...

Phân tích, luận giải về vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho ra đời một chính Đảng cách mạng ở Việt Nam, phát biểu tham luận đầu tiên tại buổi tọa đàm, PGS, TS Lý Việt Quang, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định: Từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam cho đến đầu thế kỷ 20, các cuộc đấu tranh yêu nước, phong trào cứu nước thất bại do thiếu đường lối rõ ràng, nhất quán và không được tổ chức một cách chặt chẽ, nội bộ thiếu thống nhất. Chính trong bối cảnh bế tắc của sự nghiệp giải phóng dân tộc, đặt ra yêu cầu phải tìm được đường lối cứu nước đúng đắn nhằm đánh đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, giành độc lập tự do cho nhân dân. Và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã “xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử”.

Đồng quan điểm trên, chứng minh và làm sâu sắc hơn sự ra đời của Đảng CSVN là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử, trong tham luận của mình, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng, nguyên chuyên viên Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng; Đại tá, TS Nguyễn Viết Hiển, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí QPTD; PGS, TS Phạm Hữu Tiến, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)… khẳng định: Sự ra đời của Đảng CSVN là một quá trình vận động hoàn toàn khách quan, phù hợp quy luật của lịch sử. Khi tìm ra con đường cứu nước theo con đường cách mạng vô sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước và chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng CSVN. Vào năm 1927, Người viết cuốn sách "Đường kách mệnh” làm tài liệu huấn luyện cán bộ... Những hoạt động tích cực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thúc đẩy phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ. Chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển đã dẫn đến sự hình thành 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tuy nhiên, các tổ chức cộng sản này tồn tại và hoạt động riêng rẽ làm cho lực lượng và sức mạnh của phong trào cách mạng thiếu tập trung, không phù hợp với lợi ích của cách mạng và nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản. Trước yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam cần phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước, với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội nghị diễn ra từ ngày 3 đến 7-2-1930, các đại biểu nhất trí thành lập đảng duy nhất, lấy tên là Đảng CSVN, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Ngày 3-2-1930 trở thành Ngày thành lập Đảng CSVN.

Nhấn mạnh sự ra đời của Đảng CSVN là tất yếu khách quan, các đại biểu khẳng định: Đảng CSVN được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ 20; là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự ra đời của Đảng CSVN với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn đã khẳng định tính tất yếu về con đường cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Khẳng định thành tựu và kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng

Phát biểu tại tọa đàm, TS Nguyễn Bình, Viện Lịch sử Đảng đã làm rõ thành tựu về lý luận và thực tiễn trong 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, về cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN)... Các đại biểu gửi tham luận tới tọa đàm: GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và CNXH. Những thắng lợi của cách mạng, dù quy mô, ảnh hưởng khác nhau, ý nghĩa toàn quốc hay ở từng địa phương, từng lĩnh vực đều không tách rời sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của các tổ chức đảng và vai trò của CB, ĐV. Một số đại biểu nhấn mạnh về sự sáng tạo và thành quả lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Với phương pháp trình bày khoa học đan xen giữa thành tựu và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng, Đại tá PGS, TS Đinh Ngọc Hoa, Phó giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; PGS, TS Trần Thị Thu Hương, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Điện tử Đảng CSVN... có chung quan điểm, nhận định: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua ghềnh thác, vững vàng đi lên. 15 năm sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới dự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Khi đế quốc Mỹ đưa quân vào xâm lược ở miền Nam, Đảng đã xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo (được xác định cụ thể trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15, khóa II) tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975), đưa dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH.

Khẳng định và luận giải sâu sắc kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, các đại biểu: Đại tá Nguyễn Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, TCCT; TS Trần Thị Nhẫn, Viện Lịch sử Đảng, nhấn mạnh: Đứng trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (1986). Trong gần 35 năm đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, to lớn. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề sau các cuộc chiến tranh, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển, trong đó kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành, phát triển; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng khẳng định: Công tác xây dựng Đảng TSVM cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất quan tâm thực hiện. Đảng ta giữ vững được bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, kiên định đường lối đổi mới. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. QĐND Việt Nam được Đảng quan tâm chăm lo, rèn luyện, luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lập nhiều chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, TCCT, Chủ tịch Hội truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Văn Sự, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị, nêu rõ: Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, Đảng CSVN luôn bám sát thực tiễn cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích sâu sắc thời cuộc, nắm vững mâu thuẫn cơ bản, thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu trong mỗi thời kỳ, xác định đúng đắn những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đảng CSVN coi trọng sự nghiệp đấu tranh giành và giữ chính quyền, có nhiều sáng tạo mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong lãnh đạo xây dựng và tăng cường vai trò, sức mạnh của Nhà nước và quản lý xã hội; kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực, sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; không ngừng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nhạy bén, xác định đúng đắn nhiệm vụ, phương pháp cách mạng phù hợp đưa đất nước tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xây dựng Đảng vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Hà Đăng rất tâm đắc về xây dựng văn hóa trong Đảng. Đây là tâm huyết đóng góp cho Đảng được đồng chí ấp ủ đã nhiều năm. Theo đồng chí xây dựng văn hóa trong Đảng, trước hết phải xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thông qua các tổ chức đảng và đội ngũ CB, ĐV.

“Sự lớn mạnh của Đảng gắn với quá trình Đảng luôn luôn tự đổi mới. Do đó, tự đổi mới để mãi là đảng cầm quyền trở thành một nguyên tắc cho sức sống của Đảng", khẳng định đó của GS, TS Mạch Quang Thắng, chuyên viên cao cấp, Viện Lịch sử Đảng nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu. Đồng chí cũng phân tích, chỉ rõ một số yếu kém trong công tác lãnh đạo của Đảng, đó là giáo điều, chủ quan, duy ý chí...

Đồng quan điển trên, phát biểu và gửi tham luận tới tọa đàm, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; PGS, TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ suy nghĩ, trăn trở về những thách thức và điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nhất là sự phai nhạt lý tưởng, thờ ơ, xem nhẹ việc học tập, trau dồi lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong một bộ phận không nhỏ CB, ĐV; sự suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận CB, ĐV. Cùng với đó, nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng chậm được đổi mới; một số CB, ĐV, trong đó có lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong, còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên không muốn phấn đấu trở thành đảng viên. Sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp, đi đến phủ định, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng tinh vi, xảo quyệt... Các đại biểu kiến nghị cần tăng cường xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN.

Đề cập những tác động đến công tác lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay, các đại biểu đã phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước khi thời cơ và nguy cơ, thách thức đan xen; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Về sứ mệnh lịch sử của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị; Đại tá Hoàng Quốc Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, TCCT, khẳng định: Đảng lãnh đạo đất nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam…

Theo các đại biểu, xây dựng Đảng vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Quá trình lãnh đạo, Đảng phải kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, phù hợp với thực tiễn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới; xác định cụ thể chủ trương, giải pháp phát triển đất nước đúng đắn, không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng. Xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực trong nội bộ của Đảng, thể chế hóa phương thức lãnh đạo của Đảng phải bảo đảm đề cao trách nhiệm của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, tạo xung lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội…

Kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn khẳng định: Cuộc tọa đàm thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Hơn 40 ý kiến phát biểu và gửi tham luận, cùng phóng sự “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” trình chiếu tại tọa đàm thể hiện sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị lý luận và thực tiễn, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử cũng như những bước phát triển của Đảng CSVN; khẳng định và làm sáng rõ trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo lớn lao của Đảng trên chặng đường lịch sử  90 năm qua. Nhiều tham luận tiếp cận tư liệu mới, có góc nhìn mới, khẳng định tính sáng tạo của Đảng trong thực hiện sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Các tham luận đã tập trung luận giải và khẳng định: Đảng CSVN ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua tọa đàm tiếp tục khẳng định, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp xây dựng Đảng thật sự TSVM, lãnh đạo đất nước phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng mới...

Nhóm PV Phòng Biên tập CTĐ, CTCT