Công tác cán bộ luôn chủ động đi trước một bước, dự báo chiều hướng phát triển, những thời cơ và thách thức để chuẩn bị cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong từng giai đoạn của cách mạng. Đội ngũ cán bộ quân đội luôn trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội; là lực lượng nòng cốt bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 
leftcenterrightdel
 Tranh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn
 

Những năm tới, trước tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, nhiệm vụ của quân đội có sự phát triển và rất nặng nề. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội.

Theo đó, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong công tác cán bộ, như sau:

Một là, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong tình hình mới

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết 109-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có kiến thức, năng lực toàn diện, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong quân đội cần nhận thức rõ: Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Mọi vấn đề về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì gắn với xây dựng cấp ủy.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể, có sức khỏe và độ tuổi phù hợp, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

Hai là, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất với cấp ủy (thường vụ) rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định về công tác cán bộ, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người chủ trì trong công tác cán bộ ở tất cả các cấp.

Đối với công tác cán bộ trong quân đội, Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã chú trọng ban hành các văn bản, quy định cụ thể nhằm quán triệt và triển khai các quy định của Trung ương. Cấp ủy các cấp, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy cơ quan, đơn vị, căn cứ vào các quy định của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác cán bộ để bổ sung, cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, quy trình trong các khâu, các bước của công tác cán bộ. 

Tiếp tục làm rõ, phân định giữa trách nhiệm cá nhân và tập thể. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra sai phạm hoặc không chỉ đạo xử lý khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt việc người chủ trì đơn vị chịu trách nhiệm trong đề xuất, giới thiệu nhân sự, nhất là nhân sự cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thăng quân hàm.... Xem xét trách nhiệm, điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ chủ trì có nhiều phản ánh, dư luận về việc lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tiêu cực trong công tác cán bộ...

Ba là, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, quy chế, quy trình và những quy định cụ thể về cán bộ và công tác cán bộ, nhằm giữ vững nguyên tắc và nâng cao năng lực trong tham mưu cho cấp ủy (thường vụ) về cán bộ và công tác cán bộ.

Cán bộ chủ trì có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền; đồng thời phát hiện đề xuất với cấp ủy cấp trên xem xét đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm...cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý.

Vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, quy chế, quy trình và những quy định cụ thể về cán bộ và công tác cán bộ đối với cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị là công việc thường xuyên và cấp bách. Trên cơ sở đó giúp cán bộ chủ trì các cấp nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, thực hiện chặt chẽ quy chế, quy trình trong công tác cán bộ; có quan điểm đúng đắn trong đánh giá, nhận xét cán bộ; tham mưu, đề xuất đúng, trúng, kịp thời, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh, một trong các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là: “Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ là hết sức quan trọng; cán bộ chất lượng chưa cao, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên và trước hết. Đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Trung tướng, PGS, TS ĐẶNG NAM ĐIỀN, nguyên Chính ủy Học viện Hậu cần

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan