Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ sự nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Người đã phân tích sâu sắc về nguồn gốc, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và chỉ rõ, cán bộ, đảng viên phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Để làm được việc đó thì không gì khác là phải tăng cường, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng, thấm nhuần tư tưởng, phong cách đạo đức cách mạng.

Theo PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là quyết tâm gạt bỏ mọi tàn tích chủ nghĩa cá nhân trong mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải nhớ mình là ai, đại biểu cho ai để từ đó có lời nói và hành động cho đúng với tinh thần của người cán bộ cách mạng. Người khẳng định: "Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy, lợi ích của người đảng viên phải ở trong chứ không thể ở ngoài lợi ích của Đảng, của giai cấp. Đảng và giai cấp thắng lợi và thành công, tức là đảng viên thắng lợi và thành công".

Thực tiễn cho thấy, trong nhiều năm qua, bên cạnh những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được, thì cũng có những hệ lụy không nhỏ đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đe dọa sự ổn định, tồn vong của Đảng, của chế độ. PGS, TS Lê Quốc Lý cho rằng, tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh như hồi chuông nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên phải chuyên cần học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng, bởi đạo đức cách mạng là linh hồn cho sự thắng lợi của cách mạng và phát triển của đất nước. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng là công việc thường xuyên hằng ngày, như đánh răng, rửa mặt, soi gương vậy”.

Để dân tin và đi theo Đảng thì từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đảng ta không chỉ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn luôn coi trọng và đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là sự sống còn của Đảng. Chỉ có giữ vững đạo đức cách mạng, Đảng mới đưa đất nước phát triển ngày một giàu mạnh, phồn vinh.

TRẦN MINH