Tình thương bao la, sự quan tâm đặc biệt của Bác, cùng với việc nghiêm túc học tập, thực hiện tư tưởng, đạo đức của Bác qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” góp phần tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng.

60 năm đã qua, nhưng những điều tâm huyết và chỉ dẫn quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn, gửi gắm trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” vẫn mang tính thời sự sâu sắc, là cẩm nang quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nên trong các nhiệm kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đều lựa chọn những vấn đề trọng yếu, cấp thiết để xây dựng những đề án cụ thể thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ. Có thể kể đến, như: Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết cơ sở Đảng yếu kém” (nhiệm kỳ 2001-2005); Chương trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hưng Yên trong sạch vững mạnh giai đoạn 2011- 2015; Đề án xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (nhiệm kỳ 2010-2015); Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” (nhiệm kỳ 2015-2020)…

Các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động nhằm triển khai nhanh chóng và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Công tác tư tưởng được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn.

Từ khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác ở Hưng Yên được tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều hoạt động trở thành sự kiện chính trị được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tham gia tích cực, như các đợt học tập chuyên đề hằng năm; Cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cấp ủy nơi cư trú, mặt trận và nhân dân tham gia góp ý kiến, đánh giá về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, toàn tỉnh đã tổ chức đợt kiểm điểm, phê bình và tự phê bình nghiêm túc từ trên xuống, gắn với thực hiện nghiêm Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 55 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương, góp phần quan trọng củng cố sự đoàn kết, nhất trí và dân chủ trong Đảng bộ tỉnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu “tự soi, tự sửa”, nâng cao đạo đức cách mạng. Từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nền nếp, có hiệu quả việc bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, qua đó vừa kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, việc làm tốt, cách làm hay, vừa tạo động lực, nhân rộng phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và trong bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

TRẦN THỊ THANH THỦY

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên