Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính chính trị vững vàng, thống nhất ý chí hành động, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT), năm 2019, công tác tuyên huấn đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), TCCT triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Toàn quân đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị (GDCT), lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, góp phần trực tiếp xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tích cực, chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng GDCT, giáo dục pháp luật tại đơn vị; giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội. Báo chí, phát thanh, truyền hình trong quân đội; công tác tuyên truyền miệng đã phát huy vai trò góp phần định hướng tư tưởng, dư luận, xây dựng củng cố lòng tin, sự đồng thuận trong xã hội và toàn quân.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, giáo dục và quản lý kỷ luật (khu vực phía Nam). Ảnh: NGUYỄN TRUNG TRỰC

Công tác xuất bản, in và phát hành theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của quân đội. Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) gắn với các phong trào, các cuộc vận động tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, văn học-nghệ thuật góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của cán bộ, chiến sĩ; tích cực bồi đắp, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn, thách thức và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn năm 2020, các đại biểu đều thống nhất nhận định: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng, do vậy nhiệm vụ của ngành tuyên huấn toàn quân đặt ra với yêu cầu cao. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa là cơ hội, vừa là thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai, môi trường; đấu tranh với mặt trái cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, tiêu cực, còn gặp nhiều khó khăn; các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ngày càng quyết liệt, công khai, trực diện hơn… Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội trong tình hình mới đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ CTĐ, CTCT nói chung, công tác tuyên huấn nói riêng.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra năm 2020, Cục Tuyên huấn tích cực, nhạy bén, chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu cho QUTƯ, BQP, TCCT; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch toàn diện, thiết thực các mặt hoạt động của công tác tuyên huấn. Toàn ngành tập trung triển khai các hoạt động tư tưởng văn hóa trước, trong, sau đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ, BQP, TCCT… Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Quân đội xác định đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết của QUTƯ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, tạo sự đoàn kết đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ vững trận địa tư tưởng trong Đảng bộ Quân đội.

Năm 2020, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục coi trọng công tác GDCT tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân nắm chắc đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc, bảo đảm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tổ chức tốt hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở. Tăng cường chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật, khắc phục khâu yếu, mặt yếu…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, toàn quân cần tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; chú trọng sự nêu gương của cán bộ chủ trì; nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy”. Triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, đất nước, quân đội năm 2020; trọng tâm là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam…

 Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, một trong những vấn đề trọng yếu, cốt lõi của năm 2020 là các đơn vị toàn quân nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nhiệm vụ này phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành trực tiếp của bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp.

Năm 2020, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh Phong trào TĐQT với chủ đề “Đoàn kết-dân chủ-trí tuệ-kỷ cương-nêu gương-quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đặc biệt, BQP sẽ tổ chức Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, làm điểm cho toàn quốc. Thông qua đại hội góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội ta; nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong toàn quân; thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội trong năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Yêu cầu đặt ra là các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, góp phần chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực; làm tốt công tác thi đua, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội...

Với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, năm 2020, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tuyên huấn toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên huấn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhóm PV Phòng Biên tập CTĐ, CTCT