Quán triệt sâu sắc các văn bản của trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Quân khu 2 đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc, đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để đại hội đảng bộ các cấp trong quân khu diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo sâu sát, cụ thể

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội làm trước đối với Đảng bộ Quân khu 2, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) đánh giá: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cơ quan Quân khu 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các cấp ủy trong quân khu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội. Từ cuối năm 2019, Đảng ủy quân khu đã xây dựng chương trình công tác của Ban thường vụ Đảng ủy quân khu chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình công tác quy định cụ thể 51 nội dung công việc, thành phần kiểm tra, giám sát, cơ quan chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp, người phụ trách...; qua đó giúp Đảng ủy quân khu chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác chuẩn bị đại hội, không bỏ sót việc, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Theo Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2: Đảng bộ Quân khu 2 là một trong những đảng bộ được Thường vụ QUTƯ, Tổng cục Chính trị (TCCT) chọn tổ chức đại hội làm trước đối với cấp đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở cho toàn quân. Từ vinh dự, trách nhiệm đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quân khu xác định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của LLVT quân khu trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, các đảng bộ trong quân khu có bước chuẩn bị đại hội từ sớm và được tiến hành bài bản, đúng nguyên tắc, quy định.

Cùng với việc quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về đại hội đảng, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và các cơ quan quân khu đã ban hành 33 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công đảng ủy viên phụ trách từng mặt hoạt động, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đối với các đảng ủy trực thuộc và đảng ủy quân sự 9 tỉnh trên địa bàn. Ban thường vụ Đảng ủy quân khu thành lập 4 tiểu ban (văn kiện; nhân sự; phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn; khánh tiết và tuyên truyền, thi đua) giúp việc Đại hội Đảng bộ quân khu và tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban. Đảng ủy quân khu xác định rõ chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở làm trước cho toàn quân và phối hợp chỉ đạo Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang tổ chức đại hội làm trước cho quân khu trong khối đảng bộ quân sự tỉnh. Cục Chính trị quân khu hướng dẫn cụ thể, chi tiết các phần việc từ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đến sau đại hội.

Đảng ủy quân sự các tỉnh đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Đảng ủy quân khu và tỉnh ủy để tiến hành các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình đúng quy định; phối hợp với ban thường vụ huyện ủy (thành ủy, thị ủy) chỉ đạo, hướng dẫn đảng bộ quân sự huyện (thành phố, thị xã) làm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội bảo đảm chặt chẽ, thống nhất. Các đảng bộ trực thuộc quân khu lựa chọn 1-2 đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn đảng bộ. Quá trình làm công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, nắm chắc và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên.

Chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện, nhân sự đại hội

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tích cực, chủ động tiến hành công tác chuẩn bị, Đảng bộ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội làm trước cho toàn quân) đã cơ bản hoàn thành các nội dung công tác chuẩn bị đại hội trước một tháng. Dự thảo văn kiện, văn bản trong đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt chất lượng tốt; riêng dự thảo báo cáo chính trị được Đảng ủy trung đoàn thảo luận, bàn bạc ở nhiều hội nghị, đồng thời lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy trực thuộc; thường xuyên báo cáo Đảng ủy sư đoàn xin ý kiến chỉ đạo và có những điều chỉnh kịp thời. Đến thời điểm này, các đảng bộ cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, đảng bộ trực thuộc quân khu đã hoàn thành cơ bản dự thảo văn kiện đại hội.

Theo lãnh đạo Quân khu 2, trên cơ sở dự thảo các văn kiện của QUTƯ, từ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và căn cứ vào tình hình yêu cầu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, từ Đảng ủy quân khu đến các cấp ủy (chi bộ) đã chủ động phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quân khu, ngoài tổ chức hội thảo trong tổ biên tập, quân khu còn gửi xin ý kiến các chuyên gia, lãnh đạo quân khu đã nghỉ hưu, chuyển công tác và cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu. Dự thảo văn kiện đại hội của các cấp ủy đảng trong quân khu tuân thủ theo hướng dẫn của TCCT và Cục Chính trị quân khu về bố cục, cụ thể hóa một số nội dung sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của đảng bộ cơ quan, đơn vị. Cùng với chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội, các đảng bộ trong quân khu chủ động chuẩn bị các văn bản phục vụ đại hội, như: Chương trình làm việc, quy chế làm việc, kịch bản điều hành (phiên trù bị và phiên chính thức); nội dung khai mạc, bế mạc; công tác tổ chức đại hội...

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ quân khu được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình, nguyên tắc. Trên cơ sở cơ cấu nhân sự và tiêu chuẩn cấp ủy theo chỉ thị của QUTƯ, hướng dẫn của TCCT, Đảng ủy quân khu đã chỉ đạo tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ quân khu và các đảng bộ trực thuộc tập trung rà soát cơ cấu, số lượng cấp ủy viên và nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng quy trình; xác định rõ những đồng chí đủ tiêu chuẩn tái cử cấp ủy khóa mới, trong đó chú trọng độ tuổi, cơ cấu, số lượng và trình độ lý luận chính trị, làm cơ sở sắp xếp, kiện toàn cán bộ, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới; dự kiến nhân sự cấp ủy sau đại hội; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới. Đối với nhân sự tham gia cấp ủy địa phương, Ban thường vụ Đảng ủy quân khu có văn bản và chủ động trao đổi, làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn quân khu, thống nhất về cơ cấu cán bộ quân sự địa phương tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp.

Với cách làm trên, Đảng ủy Quân khu 2 đã xét điều động, bổ nhiệm và đề nghị QUTƯ quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo vào các chức danh, vị trí phù hợp để các cấp ủy trực thuộc chủ động trong dự kiến phương án giới thiệu đại biểu bầu ban chấp hành đảng bộ. Những cán bộ không đủ tuổi tái cử, cấp ủy các cấp gặp gỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thống nhất hướng giải quyết chế độ, chính sách, tạo được sự đồng thuận cao. Đến nay, nhân sự cấp ủy các cấp trong quân khu đã kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Đó là một trong những cơ sở quan trọng chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Đến thời điểm này, nhiều chi bộ, đảng bộ bộ phận trong quân khu đã tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, nhân sự được bầu vào cấp ủy khóa mới đủ số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng. Với công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, đúng quy định, nguyên tắc, Đảng bộ Quân khu 2 và các đảng bộ trực thuộc quân khu sẽ tổ chức đại hội đảng chặt chẽ, thống nhất, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, thành công, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của QUTƯ, TCCT. 

 

MINH ĐĂNG