Báo Quân đội nhân dân Điện tử nêu một số điểm mới tại Quy định số 37-QĐ/TW so với Quy định 47 năm 2011. Theo đó, so với quy định cũ (Quy định số 47 năm 2011), Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm bổ sung một số quy định mới dù số điều vẫn là 19.

Quy định ban hành trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy định số 47. Ban Chấp hành Trung ương nhận định, Quy định 47-QĐ/TW đã góp phần khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc giáo dục rèn luyện, tu dưỡng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quy định có căn cứ, cơ sở để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

leftcenterrightdel
 Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trong quá trình thực hiện chúng ta thấy Quy định số 47-QĐ/TW đã bộc lộ một số nội dung hạn chế, chưa bao quát đầy đủ các nội dung không được làm, chưa theo kịp thực tiễn phát triển của đời sống xã hội hiện nay và đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, tại Quy định 47 có một số nội dung chưa cập nhật, bổ sung kịp thời nhiều quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các quy chuẩn về đạo đức, lối sống, có điểm chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn nên khi áp dụng còn gặp phải những khó khăn nhất định. Quy định còn có những nội dung trùng lặp, thiếu tính tổng hợp… Từ thực tiễn đó, tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa qua, Trung ương đã thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, quy định mới thay đổi thứ tự một số điều theo thứ tự từ 1 đến 19 của quy định cũ. Trong đó, quy định đảng viên không được “không chấp hành” hay không được “tự ứng cử, nhận đề cử” khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép được đưa từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 2.

Quy định mới cũng bổ sung thêm một số quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Chẳng hạn, ở điều thứ 3 là không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Ngoài ra, điều 13 cũng là quy định hoàn toàn mới so với quy định cũ. Theo đó, quy định, đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác. Việc bổ sung điều 13 thể hiện, qua thực tế, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không thể hiện một cách rõ ràng.

Bên cạnh đó, Quy định mới nhấn mạnh đảng viên không được "lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Một điểm đáng chú ý, trong quy định mới, Trung ương nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; hành vi chạy chức chạy quyền, tham ô hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội...

Quy định mới được xác định có tính pháp quy cao, được xây dựng theo nhóm hành vi với các điều khoản chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, rõ nội hàm, rõ hành vi, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; đồng thời dễ kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật khi đảng viên có dấu hiệu hoặc vi phạm.

VIỆT HUY