Thiếu tướng NGUYỄN QUANG NGỌC, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3: Ba giải pháp chủ yếu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Tại Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, tôi rất tâm đắc với chủ trương lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV, LLVT Quân khu 3 đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV. Các địa phương đã xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, có quy mô, thành phần, số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, phù hợp với từng địa bàn; chú trọng địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, khu vực biên giới, biển, đảo. Chất lượng chính trị của DQTV trong LLVT quân khu được nâng lên rõ rệt. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ đảng viên đạt 24,03%.

leftcenterrightdel
Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới ở Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Ảnh: TRẦN MINH

Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung 3 giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong tình hình mới. Gắn xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DQTV với nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ ban CHQS cấp xã.

Hai là, tiếp tục rà soát, củng cố tổ chức lực lượng DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV, bảo đảm có số lượng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Chú trọng xây dựng DQTV ở các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, biển, đảo và lực lượng tự vệ ở các doanh nghiệp...

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị, bảo đảm cho DQTV đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ quân sự gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; bố trí, sử dụng hiệu quả cán bộ quân sự đã được đào tạo. Bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nghiên cứu, tổng kết các mô hình xây dựng và hoạt động của DQTV.

Thiếu tướng VÕ VĂN HƯNG, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5: Cụ thể hóa nghị quyết đại hội vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ

Kết quả đại hội đảng các cấp trong toàn quân là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra thành công, đúng như khẳng định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong lễ bế mạc: “Thành công của đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của QUTƯ và các cơ quan chức năng của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội”.

leftcenterrightdel
 Huấn luyện chiến thuật cho lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 355, Quân khu 2. Ảnh: HỒNG SÁNG

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là niềm khích lệ to lớn, cổ vũ, động viên kịp thời đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng. Qua đại hội, chúng tôi đã được lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những nội dung, chủ trương, quyết sách lớn cũng như tinh thần đại hội đề ra.

Trước mắt, chúng tôi đã triển khai thông báo nhanh về công tác chuẩn bị, diễn biến và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI tới lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội tới từng cán bộ, chiến sĩ. Giao cho từng cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu sâu, nắm chắc nghị quyết của cấp mình, cấp quân khu để soi chiếu vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh chương trình hành động đại hội cấp mình; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hợp lý, tổ chức học tập cũng như triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, Đảng bộ Quân khu 5 đặt ra yêu cầu từ nay đến cuối năm và năm 2021, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu phải chủ động xây dựng nội dung, chương trình hoạt động của cá nhân gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ cấp mình, cấp quân khu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI đề ra.

Đại tá HÀ ĐÌNH KHIÊM, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang: Tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI dự báo tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng ĐBQĐ phù hợp thực tiễn phát triển của quân đội và đất nước, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Tôi rất tâm đắc với mục tiêu: Phát huy tốt vai trò nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận phòng thủ cơ bản quân khu và các khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước.

Đối với Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, nhiều năm qua, chúng tôi đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt các mục tiêu được Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI xác định, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tập trung nâng cao vai trò nòng cốt tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao  trình độ, năng lực tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện và hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giải quyết tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội. LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đại úy QNCN TRẦN BÌNH PHỤC, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, BĐBP tỉnh Cà Mau: Càng vinh dự, tự hào thì càng phải đề cao trách nhiệm

Là cán bộ làm công tác dân vận của đơn vị, tôi cảm thấy tự hào, phấn khởi khi biết rằng, Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI đã xác định cụ thể giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... Càng vinh dự, tự hào khi tôi được nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại đại hội. Hôm đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khen ngợi: Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, nhất là trên những địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; qua đó, ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh ở Sư đoàn 316, Quân khu 2. Ảnh: HỒNG SÁNG

Tôi nhận thấy, vinh dự, tự hào bao nhiêu thì trách nhiệm cần phải được đề cao bấy nhiêu. Với quan điểm ấy, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại đại hội, với cương vị, chức trách được giao, tôi sẽ tích cực hơn, chủ động hơn trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị có chủ trương, biện pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn để tiến hành tốt công tác vận động quần chúng và trực tiếp tiến hành các công việc giúp người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Hiện tôi đang nung nấu ý tưởng, tham mưu cho chỉ huy thực hiện từ một đến hai mô hình giúp dân làm kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên ở đảo Hòn Chuối. Trước đây, mô hình nuôi cá bóp lồng bè được tôi và các đồng nghiệp tham mưu với đơn vị đưa vào thực nghiệm đã thành công hơn mong đợi; hiện có 28 hộ nuôi cá bóp với gần 130 lồng bè, giúp nhiều gia đình ở đảo Hòn Chuối dần thoát nghèo.

Ông ĐẶNG VĂN LỆCH, cựu chiến binh xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương: Thỏa mong ước về xây dựng quân đội hùng mạnh

Tôi rất tự hào, phấn khởi khi biết Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI xác định phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Khi tôi còn công tác trong quân đội và cho đến nay, tôi vẫn ao ước, mong muốn một ngày nào đó, Quân đội ta-một quân đội bách chiến bách thắng-phải chính quy, hiện đại. Phương hướng xây dựng quân đội được Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI xác định rất hợp lòng người, thỏa mong ước của các cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng như người dân cả nước.

Phương hướng đã rõ, để thực hiện được phương hướng trên, theo tôi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nghiên cứu, quán triệt thật sâu, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để mâu thuẫn, tranh chấp phát triển thành xung đột vũ trang, chiến tranh. Phải xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Cùng với đó là phải duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, chuẩn bị các tiềm lực quốc gia; nâng cao tính bền vững và khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong các tình huống quốc phòng. Triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu thắng lợi...

QĐND