Nhập ngũ ngày 29-7-1968, đơn vị: Đoàn 41, cấp bậc: Binh nhất, chức vụ: Chiến sĩ. Hy sinh: Ngày 23-5-1969 tại Mặt trận phía Tây.

Ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Công Đấu ở đâu, xin báo tin cho gia đình theo địa chỉ: Trần Công Trung, số điện thoại: 0862678608.