Trả lời: Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định các trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra, trừ các trường hợp nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị nạn gây ra (căn cứ theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động).

b) Người lao động bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác (không bao gồm các trường hợp người lao động bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho người sử dụng lao động khác gây nên).

* Bạn đọc Thanh Văn Thạch ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến?

Trả lời: Theo Điều 7 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 4-1-2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (có hiệu lực từ ngày 18-2-2022), việc cấp bản sao trích lục hộ tịch được quy định như sau:

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết gồm: Tên giấy tờ hộ tịch; số, ngày, tháng, năm đăng ký, cơ quan đã đăng ký việc hộ tịch.

2. Trường hợp không cung cấp được đầy đủ các thông tin nêu tại Khoản 1 điều này thì người yêu cầu phải cung cấp được thông tin cơ bản trong giấy tờ hộ tịch đã đăng ký để có cơ sở tra cứu.

Ví dụ: Đề nghị cấp bản sao trích lục kết hôn nhưng không cung cấp được số giấy chứng nhận kết hôn, ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn thì phải cung cấp được các thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của vợ và chồng. Đề nghị cấp bản sao giấy khai sinh nhưng không cung cấp được số giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh thì phải cung cấp được họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người được khai sinh.

3. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh không cung cấp đầy đủ hoặc cung cấp các thông tin không chính xác, không thể tra cứu được thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.

QĐND