Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 13 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Người học theo chế độ cử tuyển thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo:

Thứ nhất, người tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học, trừ các trường hợp tự thôi học do bất khả kháng.

Thứ hai, người không chấp hành việc xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp theo cam kết.

Thứ ba, người có thời gian làm việc sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do UBND cấp tỉnh điều động ít hơn hai lần thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo.

Thứ tư, người bị kỷ luật thôi việc trong thời gian đang chấp hành nghĩa vụ làm việc theo sự điều động.

* Bạn đọc Phạm Thu Hằng ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được quy định thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 27 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể như sau:

1. Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm tự kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công.

3. Việc kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được thực hiện trong toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công.

4. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

QĐND