Trả lời: Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8-2-2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-3-2022) quy định nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

* Bạn đọc Đào Thị Huyền ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thời hạn thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động?

Trả lời:

Theo Điều 7 Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thời hạn thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định như sau:

1. Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản giám định của hội đồng giám định y khoa về mức độ suy giảm khả năng lao động đối với những vụ tai nạn lao động nặng hoặc kể từ ngày đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh hoặc cấp trung ương tổ chức cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động tại cơ sở đối với những vụ tai nạn lao động chết người.

2. Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người lao động hoặc thân nhân của họ, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định bồi thường, trợ cấp.

QĐND