Trả lời: Điều 72, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định mức tiền thưởng của “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” như sau:

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật được cấp bằng và tiền thưởng 270 lần mức lương cơ sở.

2. “Giải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được cấp bằng và tiền thưởng 170 lần mức lương cơ sở.

leftcenterrightdel
Pháp luật quy định rõ về mức tiền thưởng của “Giải thưởng Hồ Chí Minh” . Ảnh minh họa: dantri.com.vn.

 

*Bạn đọc Hoàng Linh ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Trả lời: Điều 69, Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định về quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau:

a) Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư;

b) Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

c) Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền;

b) Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng;

c) Báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án;

d) Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

QĐND