Trả lời: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở Trung ương được tổ chức ở cấp tỉnh do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử (với bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì chậm nhất là ngày 18-4-2021).

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương hoặc ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự cũng như diễn biến, kết quả hội nghị. Biên bản hội nghị ở Trung ương được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Biên bản hội nghị ở cấp tỉnh được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội nghị.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm, gửi câu hỏi.

QĐND