Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 178 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:

1. Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu.

2. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh.

3. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

4. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội.

5. Người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Người mất năng lực hành vi dân sự.

* Bạn đọc Nguyễn Mai Anh ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 54 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Cụ thể, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi thì bị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định sau đây:

1. Người phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị phạt tù có thời hạn thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi;

2. Người xuất cảnh trái phép, mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian xuất cảnh, mất tích;

3. Người có công với cách mạng mà tham gia các hoạt động chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước; đào ngũ, phản bội, chiêu hồi thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi;

4. Người phạm tội thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân, tử hình thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật;

5. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 bị khai trừ ra khỏi Đảng thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bị khai trừ;

6. Người có công với cách mạng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này vi phạm tội do lỗi cố ý thì thân nhân của họ cũng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

Người có công với cách mạng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều này thì thân nhân của họ cũng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi.

QĐND