Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức dịch vụ việc làm có hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm.

Thứ ba, phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không phải là trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập hợp pháp hoặc không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

Thứ tư, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này.

QĐND