UBND huyện Thủy Nguyên xác định việc đắp đê là nhiệm vụ và chủ trương chung của cả nước, người dân thực hiện việc đắp đê là thực hiện nghĩa vụ và được chi trả một số thù lao nhất định tùy thuộc vào từng địa phương tại thời điểm đắp đê. Mặt khác, đê tả sông Cấm là đê quốc gia, hằng năm được cấp ngân sách để tu bổ, nâng cấp, không huy động công của nhân dân. Đối với diện tích rừng cây chắn sóng ngoài đê trên địa bàn xã Dương Quan là cây Bầu Chua (cây Lậu) là rừng tự nhiên, không giao cho cá nhân hay tập thể nào quản lý. Như vậy, nội dung kiến nghị bồi thường hỗ trợ công đắp đê, công trồng rừng cây chắn sóng của bà Nguyễn Thị Lý và các hộ dân thôn Lò Vôi là không có cơ sở giải quyết.
 
QĐND