Bản tin số 3 tháng 1-2019

Viettel
Ngày 19 tháng 1 năm 2019
Tây Bắc Bộ12-18 0C
Đông Bắc Bộ11-17 0C
Thủ đô Hà Nội11-17 0C
Tây Nguyên18-29 0C
TP Hồ Chí Minh22-33 0C
Nam Bộ22-33 0C
go top