Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp quân sự địa phương – Kinh nghiệm nhìn từ khóa 40
Viettel
Ngày 28 tháng 7 năm 2021
Tây Bắc Bộ23-32 0C
Đông Bắc Bộ23-31 0C
Thủ đô Hà Nội25-30 0C
Tây Nguyên20-30 0C
TP Hồ Chí Minh23-32 0C
Nam Bộ23-32 0C