Về tình tiết là yếu tố định tội đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân
go top