Nền tảng thành phố thông minh đã bắt đầu hình thành
go top