Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, việc ban hành Nghị định là cần thiết, phù hợp với thực tiễn phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng, thực thi pháp luật.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng việc ban hành Nghị định dựa trên Nghị định cũ, có sự cải cách thủ tục hành chính, phân cấp quản lý là cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần có sự quản lý chặt chẽ những hoạt động biểu diễn lệch lạc, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Đối với các cuộc thi người đẹp, người mẫu, việc phân cấp cho UBND tỉnh, thành phố để quản lý là cần thiết nhưng cần có sự kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, liên quan đến việc cấp phép cho người nước ngoài về Việt Nam biểu diễn hay ra nước ngoài biểu diễn thì cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý để thực hiện tốt hơn vì đây là hoạt động liên quan đến tư tưởng, văn hóa của người dân và quản lý dân cư.  

Thiết nghĩ, việc sửa đổi Nghị định phải phát huy sức sáng tạo của các nghệ sĩ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nhưng cũng phải phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Hơn nữa, chế tài xử phạt vi phạm cũng phải nghiêm khắc đồng thời phải đơn giản hóa các thủ tục hành chính.  

MINH AN (Đống Đa, Hà Nội)