Bộ Y tế cũng thông tin rõ diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nên Bộ Y tế chưa ban hành hông tư quy định khung giá dịch vụ KCB theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021, kể cả giá dịch vụ KCB theo yêu cầu, giá dịch vụ KCB bảo hiểm y tế (BHYT). Cũng theo Bộ Y tế, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 19, Luật Giá năm 2012 cho thấy, giá dịch vụ KCB tại cơ sở KCB của Nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý giá (bao gồm giá KCB theo yêu cầu và giá KCB BHYT). Ngoài ra, theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19-5-2010 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế thì giá dịch vụ KCB BHYT áp dụng theo giá dịch vụ KCB BHYT do Bộ Y tế ban hành. Bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ KCB theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.

CÙ HƯƠNG