Lễ viếng được tổ chức tại ba địa điểm, gồm: Tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định tại thị xã Gò Công; mộ và đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định ở thị xã Gò Công; đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông. Đây là những địa điểm quan trọng để tưởng nhớ Trương Định và cuộc khởi nghĩa do ông khởi xướng năm 1859. Cuộc khởi nghĩa này đã giành nhiều thắng lợi, ông được nhân dân suy tôn là “Bình Tây đại nguyên soái”. Ngày 20-8-1864, bị làm phản, giặc Pháp đánh úp, Trương Định sau khi anh dũng chiến đấu đã tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc.

TOÀN SƠN