Cụ thể, Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Căn cứ vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, quy định cụ thể về quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn. 

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Theo đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm quy định việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tần số vô tuyến điện được phân bổ, phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia....

QUỐC BẢO